Chcesz zapisać się na wydarzenie telefonicznie? ZADZWOŃ: 61 66 83 151
Certyfikowana konferencja warsztatowa dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny
Kompleksowa praca z rodziną z problemem przemocy domowej – procedury, formy pomocy, interwencja
23 czerwca 2021, ONLINE
09:00 - 16:15
Dostęp do nagrania 7 dni.

WYDARZENIE ROZPOCZNIE SIĘ ZA:

 
 
ZAPRASZA REDAKCJA CZASOPISMA: "DORADCA W POMOCY SPOŁECZNEJ"
 
Od początku pandemii lawinowo rośnie liczba zgłaszanych przypadków stosowania przemocy w rodzinie. W każdym tygodniu media informują o kolejnych tragediach jakie wydarzyły się za zamkniętymi drzwiami. W takich sytuacjach zawsze pada pytanie – gdzie byli pracownicy służb pomocy społecznej?, które sugeruje Państwa pośrednią odpowiedzialność za krzywdę ofiar przemocy. Rozumiejąc trudne warunki w jakich realizują Państwo swoje obowiązki – takie jak zbyt duża liczba klientów, brak wsparcia prawnego i psychologicznego – stworzyliśmy konferencję szkoleniową, podczas której przedstawimy aktualne wytyczne prawne oraz praktyczne narzędzia pracy z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie.
Redakcja Czasopisma
Program konferencji.
PANEL 1
 09:00 - 12:15  
Procedury prawne, dokumentacja oraz realizacja procedury Niebieskiej Karty w pracy z rodziną z problemem przemocy
 • Pierwsza wizyta u rodziny, w której zachodzi podejrzenie stosowania przemocy – jakie dokumenty, notatki i protokoły przygotować w związku z prowadzoną obserwacją
 • Rodzinny wywiad środowiskowy w rodzinie z problemem przemocy – jak zgodnie z prawem zebrać informacje o rodzinie, problematyka zadawania pytań wrażliwych w praktyce
 • Jak zainicjować i wdrożyć procedurę Niebieskie Karty w rodzinie przemocowej – analiza przypadków na przykładzie rodzin zmagających się z problemem przemocywm w różnym kontekście
 • Analiza trudnych przypadków w realizacji procedury Niebieskie Karty – jak postępować w sytuacjach niejednoznacznych kiedy brak wytycznych prawnych
 • Wizytacja u rodziny a ograniczenia związane z pandemią – czy rodzina objęta procedurą Niebieskie Karty może odmówić spotkania z pracownikiem socjalnym
 • Monitoring rodziny z problemem przemocy – jak kontrolować sytuację w rodzinie, jakie dokumenty przygotować po wizycie kontrolnej, co zrobić kiedy zajdzie podejrzenie, że problem przemocy w rodzinie się nasilił
 • Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – zasady efektywnej pracy na rzecz poprawy sytuacji rodziny oraz dobre praktyki dotyczące właściwego przygotowania dokumentacji
 • Sprawca przemocy w rodzinie odmawia współpracy – jak postępować kiedy sprawca przemocy nie wykazuje chęci zmiany zachowania, jakimi instrumentami prawnymi dysponuje pracownik socjalny, aby zmotywować sprawcę do współpracy
 • Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać z nowego rozwiązania prawnego. Jak zainicjować i przeprowadzić procedurę usunięci sprawcy przemocy z mieszkania i skutecznie odizolować ofiary od sprawcy
 • Odebrania dziecka z rodziny – w jakich okolicznościach i jak zgodnie z prawem przeprowadzić procedurę interwencyjnego odebrania dziecka z rodziny w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia (art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
 • Problem przemocy w rodzinach cudzoziemców – zasady postępowania, uregulowania prawne
PANEL 2
 13:00 - 15:00   
Diagnoza, interwencja i formy pomocy rodzinie z problemem przemocy
 • Prawidłowe rozpoznanie problemu przemocy w rodzinie – jak zdiagnozować czy rodzina mierzy się z problemem przemocy, jak rozróżnić konflikt od przemocy, jak określić czy przemoc fizyczna w rodzinie łączy się z innymi formami nadużyć
 • Sprawca, ofiara, świadek przemocy – jak zdefiniować role poszczególnych członków rodziny i zadbać o ich potrzeby oraz bezpieczeństwo w czasie współpracy ze służbami pomocowymi
 • Motywowanie sprawcy przemocy do podjęcia współpracy – jak przy pomocy narzędzi i technik psychologicznych pracować ze sprawcą przemocy, aby nakłonić go do podjęcia terapii i zmiany postępowania
 • Jak postępować kiedy występuje podejrzenie, że agresja sprawcy wynika z zaburzeń psychicznych – zasady działania, interdyscyplinarna współpraca z innymi specjalistami
 • Praca z dorosłą ofiarą przemocy – jak zbudować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w relacji z ofiarą. Jak przeprowadzić wywiad z ofiarą, aby zebrać dane potrzebne do interwencji. Jak przełamać lęk ofiary przed zeznawaniem przeciw sprawcy i zmotywować ją do współpracy i wdrożenia działań naprawczych
 • Dziecko jako świadek/ofiara przemocy – szczególne zachowania dziecka jako syndrom stosowana przemocy – wycofanie, izolacja od grupy, pogorszenie wyników nauki lub nadaktywność, agresja – jakie zachowania dziecka mogą świadczyć o tym, że jest stosowana wobec niego przemoc
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w jego rodzinie – w jaki sposób dziecko będzie komunikowała, że dzieje mu się krzywda w rodzinie – narzędzia, dzięki którym zyskasz zaufanie dziecka i zbierzesz potrzebne informacje
 • Plan pracy z rodziną – jak zaprojektować dostoswany do specyficznych problemów konkretnej rodziny kompleksowy plan pracy. Jakie narzędzia, rozwiązania dobrać biorąc pod uwagę możliwości, zaangażowanie i zasoby rodziny
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Porozumienie Bez Przemocy, praca w modelu z Duluth, praca z przekonaniami – jak w praktyce korzystać z narzędzi wspierających pracę z rodziną w problemem przemocy
 • Nasilenie epizodów przemocowych – jak postępować kiedy sytuacja w rodzinie się pogarsza. Kiedy podjąć działania zmierzające do izolacji sprawcy i/lub odebrania dziecka z rodziny
WARSZTAT
 15:15 - 16:15   
Analiza przypadków
 • Młodzi rodzice, niedojrzali emocjonalnie o niskich kompetencjach rodzicielskich stosują wobec dziecka kary cielesne jako narzędzie wychowawcze. Dziecko przejawia zachowania lękowe, jest wycofane i nieufne.
 • Małżeństwo z dwójką dzieci. Mąż stosuje przemoc wobec żony, dzieci są świadkami przemocy. Agresja męża połączona jest z problemem alkoholowym. Żona jest finansowo uzależniona od męża i nie chce podjąć współpracy.
 • Małżeństwo mieszkające ze starszą i niepełnosprawną matką jednego z małżonków. Sąsiedzi donieśli o możliwości stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec starszej kobiety. Małżonkowie odmawiają współpracy.
Opinie.
Prelegenci.
 
prawnik, adwokat, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ).
psycholog, socjolog, terapeuta, interwent kryzysowy, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. pracuje jako kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach.
Kto powinien wziąć udział?

 

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 •  

  Pracowników socjalnych
 •  

  Asystentów rodziny
 •  

  Psychologów współpracujących z OPS, instytucjami wsparcia rodziny
 •  

  Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych
 •  

  Pedagogów szklonych
 •  

  Przedstawicieli Policji

 

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!
„Doradca w pomocy społecznej” to czasopismo, które od ponad 10 lat wspiera pracowników socjalnych w codziennej pracy dostarczając zarówno wiedzy z zakresu przepisów prawnych, jak i najskuteczniejsze narzędzia psychologiczne.
Dlaczego szkolenie online jest dla Ciebie?
Bezpośredni kontakt z prowadzącymi
Będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertami, którzy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania w trakcie szkolenia
Warsztatowa formuła
wraz z prowadzącymi przeanalizujesz realne przypadki, z którymi możesz spotkać się pracując z rodziną z problemem przemocy – prelegenci wskażą przepisy oraz narzędzie, które będziesz mógł wykorzystać w konkretnej sytuacji
Podnoszenie kwalifikacji
każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający realizację programu warsztatów
Wymiana doświadczenia
będziesz mógł podzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami warsztatów – dowiesz się, jak inni pracownicy socjalni radzą sobie z trudnymi przypadkami.
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

tel: 61 66 55 800 
 bok@forum-media.pl
Chcesz zapisać się na wydarzenie telefonicznie?