Start przedsprzedaży!
Zakup swój bilet w najniższej cenie tylko do 8 lipca, po tym terminie cena wzrośnie! »
Kongres pracowników socjalnych i asystentów rodziny
 

DZIECKO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ

aktualne przepisy prawne, skuteczne formy pomocy, kluczowe interwencje

 
26 września 2024 r. | ONLINE
Do końca promocji pozostało:
 
Fundacja Dobrych Inicjatyw
 

Fundacja Dobrych Inicjatyw wspiera dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim w małych miasteczkach i na terenach wiejskich. Najwyższym priorytetem jest dostarczenie im narzędzi do samodzielności emocjonalnej oraz finansowej. FDI działa, by program edukacyjny placówek w Polsce był równy najlepszym standardom europejskim!

Dlaczego nie może zabraknąć Cię na Kongresie pracowników socjalnych i asystentów rodziny?

 
Najbardziej aktualna wiedza:

Omówimy aktualne przepisy prawne i programy rządowe z zakresu ochrony dziecka i wsparcia rodziny m. in.:

 • procedura Niebieskiej karty,
 • ustawa Kamilka – co nowego w standardach ochrony małoletnich,
 • nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • formalne wymogi interwencyjne na rzecz dziecka,
 • programy wychowawcze, opiekuńcze, opieka wytchnieniowa i aktywizacja zawodowa rodzica.
Najlepsze praktyki interwencyjne:

Pokażemy, jak efektywnie pracować z dzieckiem i całym systemem rodzinnym m. in. w okolicznościach przemocy, wykluczenia i kryzysu:

 • Procedura Serious Case Review w praktyce,
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w rodzinie dysfunkcyjnej,
 • profilaktyka przemocy dla rodzin w nowym ujęciu,
 • Procedura 12a w praktyce,
 • wsparcie emocjonalne dla krzywdzonego dziecka,
 • praca z dzieckiem w pieczy zastępczej.
Wybitni eksperci:

Nasi prelegenci to doświadczeni prawnicy, szkoleniowcy, interwenci, psychologowie i terapeuci:

 • Grzegorz Wrona - doktor nauk prawnych, certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, superwizor
 • Anna Kawecka – prawniczka, szkoleniowiec, członkini Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
 • Joanna Kamińska – starsza inspektor ds. analiz w MOPS w Pile, coach
 • Bartłomiej Jojczyk - Prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw
 • Paula Klemińska – psycholożka, pedagożka specjalna, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji

Dlaczego nie może zabraknąć Cię na Kongresie pracowników socjalnych i asystentów rodziny?

 
 
 
Najbardziej aktualna wiedza

Omówimy aktualne przepisy prawne i programy rządowe z zakresu ochrony dziecka i wsparcia rodziny.

 
Najlepsze praktyki interwencyjne

Pokażemy, jak efektywnie pracować z dzieckiem i całym systemem rodzinnym m. in. w okolicznościach przemocy, wykluczenia i kryzysu.

 
Wybitni eksperci

Nasi prelegenci to doświadczeni prawnicy, szkoleniowcy, interwenci, psychologowie i terapeuci.

 

Prelegenci Poznaj naszych eskpertów

 
 
Zobacz więcej

dr Grzegorz Wrona

Zobacz więcej

Joanna Kamińska

Zobacz więcej

Anna Kawecka

Zobacz więcej

Batłomiej Jojczyk Prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw

Zobacz więcej

Paula Klemińska

Program Kongresu 26.09.2024 r. | 9:00 - 14:00

 
 
PANEL 1
 45 minut

Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie dysfunkcyjnej – przegląd najnowszych zmian prawnych i obligatoryjne procedury ochrony nieletnich

dr Grzegorz Wrona
 • Aktualne zmiany w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Jak prawidłowo interpretować przepisy nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
 • Formalne wymogi interwencyjne - Aktualne zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniu wykorzystania na tle seksualnym – Prowadzenie skutecznej interwencji zgodnej z aktualnymi wymogami prawnymi i etyką pracy.
 • Procedura Serious Case Review – Przegląd najistotniejszych wytycznych w ramach obowiązku analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci.
 • Niebieska karta A, B, C i D – Zadania pracownika pomocy społecznej i pieczy zastępczej w ramach założenia i kontroli realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
 • Art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – Współpraca pracowników społecznych, policji oraz służb zdrowia w ramach ochrony zdrowia i życia dziecka narażonego na przemoc domową.
 • Małoletni jako świadek w sądzie – Jak „ustawa Kamilka” wpływa na dostosowanie formy wysłuchania dziecka przez sąd?
PANEL 2
 45 minut

Zmiany w polityce społecznej na rzecz dziecka wychowującego się w różnorodnych modelach rodziny

Joanna Kamińska
 • Zmiana postrzegania współczesnej rodziny - Dostosowanie interwencji do różnorodnych modeli rodzin, w tym samodzielnych rodziców, rodzin patchworkowych, wielopokoleniowych i wielodzietnych.
 • Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – Skrócony katalog świadczeń opiekuńczych, zasady przyznawania i realizacji świadczeń pielęgnacyjnych, prawa nabyte do ŚP, SZO, ZDO.
 • „Aktywny rodzic” – Zasady przyznawania i realizacji świadczeń dla rodziców aktywnych zawodowo „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” , „aktywnie w domu” oraz dofinansowanie pobytu w żłobku.
 • 800 plus – Najważniejsze informacje i wytyczne formalne sporządzania i realizowania wniosków o świadczenie opiekuńcze.
 • „Mama 4+” – Wsparcie systemowe dla rodzin wielodzietnych, warunki i wysokość przyznawanych świadczeń.
 • Praca socjalna na rzecz rodzin migrantów/uchodźców – Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz możliwe formy wsparcia dla ukraińskich rodzin wychowujących dzieci.
PANEL 3
 45 minut

Dziecko z niepełnosprawnościami – rządowe programy wsparcia i aktualne przepisy prawne

Anna Kawecka
 • Program rządowy „Za życiem” – Założenia programu, przepisy prawne i narzędzia ułatwiające codzienne funkcjonowanie rodzicom dziecka z niepełnosprawnością w zależności od wieku dziecka oraz sytuacji zawodowej, mieszkaniowej i ekonomicznej.
 • Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością – Jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia wypłaty zasiłku opiekuńczego komu przysługuje oraz jaka jest jego wysokość?
 • Opieka wytchnieniowa – Omówienie celów, form realizacji programów, kwalifikacji uczestników oraz limitów usług.
 • Asystent rodziny – Rola i zadania asystenta rodziny, etapy pracy z rodziną oraz kwalifikacja rodzin do asystentury.
 • "Pomoc w domu" – Jakie są zasady realizacji prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami?
 • Elastyczne godziny pracy dla rodziców – Jak skorzystać z prawa do ruchomego, indywidualnego i przerywanego czasu pracy?
 • Sieć ośrodków wsparcia – Przegląd możliwych form wsparcia w ośrodkach i domach pomocy społecznej dla dzieci i rodzin.
 • Nowelizacja ustawy o Pomocy Społecznej – Jak niedawne zmiany prawne wpływają na sytuację rodzin dzieci z niepełnosprawnościami?
PANEL 4
 45 minut

Dziecko w pieczy zastępczej i opuszczające ośrodek wychowawczy

Batłomiej Jojczyk Prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw
 • Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – Omówienie kluczowych zadań krótko- i długofalowych związanych z rozwojem różnych form wsparcia w środowisku lokalnym, ograniczeniem opieki instytucjonalnej (zakładowej) i rozwojem rodzinnych form pieczy zastępczej.
 • Efektywna profilaktyka – Jak poprawić efektywność działań w obszarze profilaktyki i kontynuacji działań w rodzinie także po ewentualnym powierzeniu dziecka do pieczy zastępczej?
 • Długofalowe planowanie wydatków samorządów w oparciu o racjonalne przesłanki – Co w praktyce zmienia dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, takich jak podwyżki dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka?
 • Dostęp do pomocy specjalistów – Jakie kwestie są najistotniejsze przy tworzeniu zaplecza w postaci stałej i dostępnej pomocy specjalistów dla dzieci powierzonych do pieczy zastępczej (np. terapii) oraz szybkiej ścieżki diagnozy medycznej dla dzieci wymagających niezwłocznej pomocy?
 • Podnoszenie kwalifikacji wszystkich uczestników systemu pieczy zastępczej – Jak zadbać o jakość oferowanych szkoleń oraz dostosowywanie ich do rzeczywistych problemów?
 • Ewaluacja działań – Jak prowadzić rzetelną, systematyczną analizę systemu opieki nad dzieckiem i rodziną?
 • Omówienie celu strategicznego FDI na rok 2030, by każde dziecko znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce miało dostęp do najlepszego programu rozwojowego i edukacyjnego, jaki istnieje w europejskim systemie zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej.
 • Projekt zmian legislacyjnych, proponowanych przez FDI rozszerzających wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych po ukończeniu 18 roku życia.
PANEL DYSKUSYJNY
 30 minut

Kluczowe wyzwania dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny zaangażowanych w opiekę nad dziećmi i rodzinami

dr Grzegorz Wrona
Anna Kawecka
Bartłomiej Jojczyk
Paula Klemińska
Joanna Kamińska
 • Ochrona praw dziecka w pracy socjalnej – Wyzwania interpretacyjne i procedury zabezpieczające.
 • Wsparcie dziecka doświadczającego przemocy – Identyfikacja i prawomocna dokumentacja oznak przemocy, kluczowe interwencje, skuteczne współdziałanie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w procesie ochrony prawnej dziecka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.
 • Integracja usług społecznych z innymi sektorami, takimi jak zdrowie czy edukacja, w celu kompleksowego wsparcia dla dzieci i rodzin.
 • Kontrola i analiza skuteczności działań – Jak zaprojektować dostoswany do specyficznych problemów konkretnej rodziny kompleksowy plan pracy z wszystkimi jej członkami?
 • Zrównoważony rozwój kadry pracowników socjalnych i asystentów rodziny – Jak realizować potrzeby szkoleniowe, wsparcie emocjonalne i zadbać o edukację pracowników z zakresie samoopieki?
 • Opracowanie i wdrożenie procedur ochrony i wsparcia pracowników – Dlaczego zapewnienie pracownikom godnego wynagrodzenia, wsparcia psychologicznego i prawnego, oraz środków bezpieczeństwa to kwestie kluczowe dla rozwoju systemów pomocy społecznej i pieczy zastępczej?

Warsztaty

 
26.09.2024 r. | 14:00 – 16:00
Paula Klemińska
PRAKTYCZNY WARSZTAT
 120 minut

Prowadzenie skutecznej interwencji kryzysowej na rzecz dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej

 • Identyfikacja objawów kryzysu w rodzinie – Jak rozpoznać sygnały wskazujące na to, że dziecko może być w sytuacji kryzysowej w rodzinie dysfunkcyjnej? Jakie są typowe i nietypowe objawy?
 • Przygotowanie do interwencji – Narzędzia i strategie przydatne podczas interwencji rodzinnej, planowanie interwencji oraz ustalenie jej celów.
 • Komunikacja z dzieckiem – Jakie metody komunikacji stosować w pracy z dzieckiem w sytuacji kryzysowej oraz jak zbudować zaufanie i zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa?
 • Współpraca z innymi instytucjami – Rola i znaczenie współpracy z innymi instytucjami, takimi jak policja, szkoła czy psycholog.
 • Ochrona dziecka – Procedury i kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dziecka w sytuacji kryzysowej oraz znaczenie raportowania i dokumentowania przypadków.
 • Wsparcie dla rodziny – Jakie formy wsparcia mogą być dostępne dla rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz jak pomóc rodzinie w radzeniu sobie z trudnościami i zmianami?
 • Procedura Niebieskie Karty w praktyce – Opracowanie planu pomocy, oddziaływanie na sprawcę przemocy, wdrożenie planu pomocy, ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie prowadzenia procedury oraz zakończenie procedury Niebieskie Karty.

Analiza przypadków:

Przypadek 1: Rodzina składająca się z rodziców i dwójki małych dzieci. Oboje rodzice mają historię uzależnienia od narkotyków, a ostatnio u matki nastąpił nawrót. Ojciec stara się utrzymać stabilność w domu, ale jego praca na pełen etat i opieka nad dziećmi sprawiają, że jest przeciążony. Dzieci są często zaniedbywane, nie chodzą regularnie do szkoły i mają problemy zdrowotne. Rodzina jest znana lokalnym służbom społecznym, ale matka odmawia podjęcia leczenia, a ojciec obawia się, że utrata pracy i dochodów pogorszy sytuację jeszcze bardziej.

Przypadek 2: Dziewczynka w wieku szkolnym ma poważne problemy z nauką i zachowaniem w szkole. Oprócz tego, że jej rodzice są często nieobecni, to również dochodzi do przypadków przemocy domowej, gdzie ojciec wykazuje agresywne zachowania wobec matki i córki. Dziewczynka często jest spóźniona do szkoły, nie posiada odpowiednich materiałów edukacyjnych i nie otrzymuje wsparcia w nauce. W efekcie jej wyniki szkolne pogarszają się, a zachowanie staje się coraz bardziej problematyczne.

Dzięki udziałowi w kongresie:

Zdobędziesz aktualną wiedzę prawną i proceduralną
 

dotyczącą nowych przepisów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochroną praw dziecka, nauczysz się je stosować i poprawnie interpretować.

Rozwiniesz kompetencje miękkie
 

w zakresie pracy z delikatną emocjonalnością dziecka krzywdzonego lub uwikłanego w kryzys rodzinny, dzięki czemu rozpoznasz jego potrzeby i skuteczniej zareagujesz.

Udoskonalisz umiejętności interwencyjne
 

Poznasz formalne wymogi interwencyjne oraz skuteczne strategie podejmowania działań w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

Poszerzysz umiejętności pracy z rodzinami w trudnych sytuacjach
 

Zyskasz nowe narzędzia do projektowania kompleksowych planów pracy z rodziną oraz analizy skuteczności działań, co pozwoli Ci lepiej dostosować interwencje do specyficznych potrzeb i problemów rodzin oraz monitorować postępy w procesie wsparcia.

Dowiesz się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i dobrostan
 

Otrzymasz wskazówki dotyczące samoopieki i ochrony własnego bezpieczeństwa w trudnych warunkach pracy.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca sprzedaży pozostało:
 
CENA ZMIENIA SIĘ 8 lipca

Pula biletów jest ograniczona

Bilet online
 • Udział w wydarzeniu live
 • Certyfikat w wersji elektronicznej
 
 
  zł brutto
 
Bilet online + warsztat
 • Udział w wydarzeniu live
 • Certyfikat w wersji elektronicznej
 • Transmisja z warsztatu
 
 
  zł brutto
 

Masz już bilet na Kongres,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Dlaczego Kongres online jest dla Ciebie:

Bezpośredni kontakt z prowadzącymi
– będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertami, którzy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania w trakcie szkolenia.
Warsztatowa formuła
– wraz z prowadzącymi przeanalizujesz realne przypadki, z którymi możesz spotkać się pracując z rodziną z problemem przemocy – prelegenci wskażą przepisy oraz narzędzie, które będziesz mógł wykorzystać w konkretnej sytuacji.
Podnoszenie kwalifikacji
– każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający realizację programu warsztatów.
Wymiana doświadczenia
– będziesz mógł podzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami warsztatów – dowiesz się, jak inni pracownicy socjalni radzą sobie z trudnymi przypadkami.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy

 

Doradca w pomocy społecznej to jedyne w Polsce czasopismo tworzone z myślą o pracownikach socjalnych i społecznych. Od 2011 roku dzielimy się z Państwem praktyczną wiedzą ekspertów z wielu dziedzin związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną. Współpracują z nami eksperci oraz praktycy zajmujący się wieloma dziedzinami pracy społecznej: prawnicy, szkoleniowcy, interwenci, specjaliści ds. administracyjnych, psychologowie, pedagodzy i terapeuci.

Doradca w pomocy społecznej

PARTNERZY

 

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kongres pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Kongres Pracowników Socjalnych i Asystentów Rodziny "Dziecko w systemie pomocy społecznej" to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu omówienie aktualnych przepisów prawnych, skutecznych form pomocy oraz kluczowych interwencji w zakresie ochrony dzieci i wsparcia rodzin. Eksperci z różnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania dla poprawy funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Kongres jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy i nawiązania cennych kontaktów zawodowych.
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
© Copyright 2024 Forum Media Polska