Część 1
Procedury prawne, dokumentacja oraz realizacja procedury Niebieskie Karty w pracy z rodziną z problemem przemocy
Procedury, dokumentacja, interwencja, formy pomocy. Omówienie całego procesu od pierwszej wizyty u rodziny do opracowana i wdrożenia kompleksowego planu pomocy. Unikniesz posądzeń o niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień, otrzymasz narzędzia prawne i psychologiczne do pracy z trudnymi przypadkami przemocy.
 • Pierwsza wizyta u rodziny, w której zachodzi podejrzenie stosowania przemocy – jakie dokumenty, notatki i protokoły przygotować w związku z prowadzoną obserwacją
 • Rodzinny wywiad środowiskowy w rodzinie z problemem przemocy – jak zgodnie z prawem zebrać informacje o rodzinie, problematyka zadawania pytań wrażliwych w praktyce
 • Jak zainicjować i wdrożyć procedurę Niebieskie Karty w rodzinie przemocowej – analiza przypadków na przykładzie rodzin zmagających się z problemem przemocywm w różnym kontekście
 • Analiza trudnych przypadków w realizacji procedury Niebieskie Karty – jak postępować w sytuacjach niejednoznacznych kiedy brak wytycznych prawnych
 • Wizytacja u rodziny a ograniczenia związane z pandemią – czy rodzina objęta procedurą Niebieskie Karty może odmówić spotkania z pracownikiem socjalnym
 • Monitoring rodziny z problemem przemocy – jak kontrolować sytuację w rodzinie, jakie dokumenty przygotować po wizycie kontrolnej, co zrobić kiedy zajdzie podejrzenie, że problem przemocy w rodzinie się nasilił
 • Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – zasady efektywnej pracy na rzecz poprawy sytuacji rodziny oraz dobre praktyki dotyczące właściwego przygotowania dokumentacji
 • Sprawca przemocy w rodzinie odmawia współpracy – jak postępować kiedy sprawca przemocy nie wykazuje chęci zmiany zachowania, jakimi instrumentami prawnymi dysponuje pracownik socjalny, aby zmotywować sprawcę do współpracy
 • Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać z nowego rozwiązania prawnego. Jak zainicjować i przeprowadzić procedurę usunięci sprawcy przemocy z mieszkania i skutecznie odizolować ofiary od sprawcy
 • Odebrania dziecka z rodziny – w jakich okolicznościach i jak zgodnie z prawem przeprowadzić procedurę interwencyjnego odebrania dziecka z rodziny w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia (art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
 • Problem przemocy w rodzinach cudzoziemców – zasady postępowania, uregulowania prawne
Diagnoza, interwencja i formy pomocy rodzinie z problemem przemocy
Środa, 23 czerwca
 09:00 - 12:15  
Część 2
Diagnoza, interwencja i formy pomocy rodzinie z problemem przemocy
Prawidłowa diagnoza problemu przemocy w rodzinie. Definiowanie ról sprawcy ofiary i świadka przemocy, jak zdefiniować poszczególne role i zadbać o ich potrzeby oraz bezpieczeństwo. Praca z dzieckiem oraz osobą dorosłą, jako ofiarą lub świadkiem przemocy. Plan pracy z rodziną oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi wspierających pracę z problemem przemocy.
 • Prawidłowe rozpoznanie problemu przemocy w rodzinie – jak zdiagnozować czy rodzina mierzy się z problemem przemocy, jak rozróżnić konflikt od przemocy, jak określić czy przemoc fizyczna w rodzinie łączy się z innymi formami nadużyć
 • Sprawca, ofiara, świadek przemocy – jak zdefiniować role poszczególnych członków rodziny i zadbać o ich potrzeby oraz bezpieczeństwo w czasie współpracy ze służbami pomocowymi
 • Motywowanie sprawcy przemocy do podjęcia współpracy – jak przy pomocy narzędzi i technik psychologicznych pracować ze sprawcą przemocy, aby nakłonić go do podjęcia terapii i zmiany postępowania
 • Jak postępować kiedy występuje podejrzenie, że agresja sprawcy wynika z zaburzeń psychicznych – zasady działania, interdyscyplinarna współpraca z innymi specjalistami
 • Praca z dorosłą ofiarą przemocy – jak zbudować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w relacji z ofiarą. Jak przeprowadzić wywiad z ofiarą, aby zebrać dane potrzebne do interwencji. Jak przełamać lęk ofiary przed zeznawaniem przeciw sprawcy i zmotywować ją do współpracy i wdrożenia działań naprawczych
 • Dziecko jako świadek/ofiara przemocy – szczególne zachowania dziecka jako syndrom stosowana przemocy – wycofanie, izolacja od grupy, pogorszenie wyników nauki lub nadaktywność, agresja – jakie zachowania dziecka mogą świadczyć o tym, że jest stosowana wobec niego przemoc
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w jego rodzinie – w jaki sposób dziecko będzie komunikowała, że dzieje mu się krzywda w rodzinie – narzędzia, dzięki którym zyskasz zaufanie dziecka i zbierzesz potrzebne informacje
 • Plan pracy z rodziną – jak zaprojektować dostoswany do specyficznych problemów konkretnej rodziny kompleksowy plan pracy. Jakie narzędzia, rozwiązania dobrać biorąc pod uwagę możliwości, zaangażowanie i zasoby rodziny
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Porozumienie Bez Przemocy, praca w modelu z Duluth, praca z przekonaniami – jak w praktyce korzystać z narzędzi wspierających pracę z rodziną w problemem przemocy
 • Nasilenie epizodów przemocowych – jak postępować kiedy sytuacja w rodzinie się pogarsza. Kiedy podjąć działania zmierzające do izolacji sprawcy i/lub odebrania dziecka z rodziny
Procedury prawne, dokumentacja oraz realizacja procedury Niebieskie Karty w pracy z rodziną z problemem przemocy
Analiza Przypadków
Środa, 23 czerwca
 13:00 - 15:00  
Część 3
Analiza przypadków
Analiza przypadków: przemoc niedojrzałych rodziców wobec dziecka, przemoc męża wobec żony, której świadkami są dzieci oraz przemoc małżeństwa wobec osoby starszej, matki jednego z małżonków. Analiza zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej.
 • Młodzi rodzice, niedojrzali emocjonalnie o niskich kompetencjach rodzicielskich stosują wobec dziecka kary cielesne jako narzędzie wychowawcze. Dziecko przejawia zachowania lękowe, jest wycofane i nieufne.
 • Małżeństwo z dwójką dzieci. Mąż stosuje przemoc wobec żony, dzieci są świadkami przemocy. Agresja męża połączona jest z problemem alkoholowym. Żona jest finansowo uzależniona od męża i nie chce podjąć współpracy.
 • Małżeństwo mieszkające ze starszą i niepełnosprawną matką jednego z małżonków. Sąsiedzi donieśli o możliwości stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec starszej kobiety. Małżonkowie odmawiają współpracy.
Diagnoza, interwencja i formy pomocy rodzinie z problemem przemocy
Środa, 23 czerwca
 15:15 - 16:15